Ketua Program Studi :

MUNEQjdCNEYtMzg4MS00Mjg2LTkzOUYtNzBCRTI5M0YxMTky

Zairinayati,SKM.,M.Kes

Sekretaris Program Studi :

RjJFODExRjktNDFCOC00NDJDLTg1MkEtQzQyQUIxMkUxNjMw

Nur Afni Maftukha,SKM.